Please wait...

DASHBOARD > ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (รอบ 2)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (รอบ 2) สามารถพิมพ์ข้อมูลบางส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่ช่อง Search

ชื่อ - สกุล ระดับ สาขาวิชาที่สมัคร กลุ่มการเรียน
ชื่อ - สกุล ระดับ สาขาวิชาที่สมัคร กลุ่มการเรียน
นาย นเรศ งามสมชาติปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ลาภวัต กองพิลาปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย จิรา เมธ คงคล้ายปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ภคนันท์ ไตรอุโภคปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย พิชชากร อ่วมตระกูลปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย นพคุณ สิงห์ดาราปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นางสาว นันทิพร ตามธิรัตน์ปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย ธนวัฒน์ สิงหสุรอินทราปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
เด็กชาย นพพร เนตรสังข์ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย อรรถพล แก้วกล้าปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ม.6
นางสาว พรไพลิน ปิ่นทองปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย ภานุมาศ ญาติกิ่งปวช.ช่างก่อสร้างปกติ
นาย เมธัส วาดพิมายปวช.ช่างเชื่อมโลหะปกติ
นาย ชนม์อธิป เทพประสิทธิ์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ภูธเนศ สามิภักดิ์ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย เอกราช ขุนบุรีปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นาย ณัฐพล ตั้งธรรมการย์ปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย เฉลิมชัย สอนดีปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ธนภัท ชุ่มประมลปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ธนาดล เส็งเอี่ยมปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ม.6
นางสาว ศศิกานต์ สาระนัยปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ม.6
นาย นายณัฐวินท์ เลิศโสภณปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมทวิภาคี
นาย ณัฐฑพล บุญทาปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย กิตติธัช พรหมพูลปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ณัฐกานต์ เฉลิมญาติปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ม.6
นาย ต้นตระการ หมายสมปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ม.6
นาย รติพงษ์ ปราศรีปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
นางสาว ปาริชาติ นาหล้าปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ไอศูรย์ นวลปลั่งปวช.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลปกติ
นาย ชลชาติ ศุภพอดีปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย สุชานันท์ จาหรีปวช.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลปกติ
นาย สุรศักดิ์ โคตะสินธิ์ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
นาย ุชุฐภูมิ เขื่อนทองปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศม.6
นาย ปัญจสุทธิ์ ไตรเดชปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย นาวิน รู้แผนปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย สิทธิชัย มั่นดีปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
เด็กชาย ภาณุภัทร สินสุพรรณ์ปวช.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลปกติ
นาย ราเมธ บุญชุ่มปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
นาย ทิชานนท์ อ่อนพุกปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ดนัย พุ่มธานีปวช.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลปกติ
นาย ศุภากร สว่างโรจน์ปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย วรกานต์ วิสุทธนะปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ณัฐวุฒิ ม่วงสิงห์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย จุลจักร สุขประเสริฐปวส.เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบรางปกติ
นาย ออมสิน ศรีนงนุชปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ปัญจสุทธิ์ ไตรเดชปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ชนกันต์ กิจสุขาปวส.เทคนิคการผลิตม.6
นาย ภูวดล ภูวนาถปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศม.6
นาย สมรัก สุขสวัสดิ์ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
นางสาว สุมิตรา สุวิบายปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ปธานิน สารพัฒน์ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย อุรินทร์ สันติเสวีกุลปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ม.6
นาย ณัฐวุฒิ นิยมพงษ์ปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย ณัฐพล ผลภาษีปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศม.6
นาย วศิน จั่นพลอยปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย สุเมธี บุญรัตน์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ธัญพิสิษฐ์ วงค์ใจศักดิ์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย อชิตพล วะรีวะเกปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ปรเมษฆ์ แก้วประสาทปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย อัษฎา นามโลมาปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นางสาว วรรณรัตน์ แก้วแหวนปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นางสาว อาทิตยา ลู่ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นางสาว จุฑารัตน์ ตรีวิสูตรปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ธีรภัทร เกรียงไกรวิทย์ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ปกติ
นาย สุพจน์ แสงชัยปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศม.6
นาย นวสันต์ เกตุทองศรีปวช.ช่างเชื่อมโลหะปกติ
นาย นวสันต์ เกตุทองศรีปวช.ช่างเชื่อมโลหะปกติ
นาย ชิณวัตร ทรัพย์ผลปวช.ช่างเชื่อมโลหะปกติ
นาย ธีระพงค์ คงธาราปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมทวิภาคี
นาย ชนวีร์ โยธีปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย นัทธพงศ์ ลมัยศรีปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
เด็กหญิง ชรินรัตน์ นาคมาปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นางสาว สุพิมล จันทมงคลปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย อภิศักดิ์ กิจมณีปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย พชร ดวงแก้วปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย วีรภัทร เชยนิ่มปวส.ช่างก่อสร้างปกติ
นาย คุณากร กรัสมีปวส.ช่างก่อสร้างปกติ
นาย ธนพล ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นาย นภัส ประสานชาติปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นางสาว น้ำทิพย์ พรหมมายนปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศม.6
นางสาว กนกพร แก้วภูปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นางสาว วรรรณดี คุ้มอักษรปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย วัชรพงษ์ วงษ์ละออปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นาย ธนวัฒน์ จักร์กรปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย นพรัตน์​ พูนเจริญ​ปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย สุรพงษ์ ตวันนาปวส.เทคนิคการผลิตทวิภาคี
นาย อภิลักษณ์ ภาคีฤทธิ์ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมทวิภาคี
นาย ก้องภพ ตันแก้วปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย จิรัฐติพรชัย​ การสมทบปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย ธนุพล โพธิ์นอกปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย ศุภวิชญ์ วงศ์คำปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ธนากร เจียกอุปถัทภ์ปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นาย บุญพิทักษ์ โพธิบัติปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย จิรดนัย กระจ่างศิลป์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย กิตติวินท์ บุญตาปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย อธิวัฒน์ ชมกลิ่นปวส.เทคนิคการผลิตทวิภาคี
นาย พีรภัส นิลใสลปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ภัทรดล เพ็ชร์ผ่องปวส.เทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์)ปกติ
นาย คชาทัช ผุดผ่องปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย จตุรงค์ มีนันต์ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ณัฐวุฒิ วิหาระปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นาย สมหวัง ภูมิมีวงปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ณัฐวัฒน์ ตามเพิ่มปวส.เทคนิคการผลิตทวิภาคี
นางสาว ภัทรวี สร้อยทองปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นางสาว ชนิภา ทิมเขียวปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย มีสุข ดีเสมอปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย วีรพงษ์ บัวฉ่ำปวส.เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบรางม.6
เด็กชาย ธวัฒน์ พรเจริญปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย พีรพงษ์ ถาวรปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย ชาคริต เเม่นยำปวส.เทคนิคโลหะปกติ
นางสาว สุภาพร จักร์กรปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นางสาว สุภาพร จักร์กรปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ภานุ เฟื่องน้อยปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมม.6
นาย พงศภัค ประไพเวชปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ณัฐนัย มณีแสงปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย ชนกันต์ เจือจรูญสมปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย อธิวัฒน์ สุริยะก้านตรงปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ม.6
นาย ชารีฟ ลอยเกตุปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ม.6
นาย ภาณุกร ทับประเทืองปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย กฤษดา สุขีฉายปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกลปกติ
นาย พีรพล เวชทัพปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปกติ
นาย นัฐวุฒิ เกิดนิมิตรปวช.ช่างเมคคาทรอนิกส์ปกติ
นางสาว ศิลารัตน์ ทองผาภูมิจริยาปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ
นาย ประกาย บุษบงค์ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ศิรวิทย์ แสนจินดาปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นาย ธนะพล เทียมสิงห์ปวส.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ
นางสาว วราภรณ์ พิลึกเรืองปวส.ช่างก่อสร้างปกติ
นาย ศักรินทร์ ประกอบกิจไม่พบข้อมูลช่างก่อสร้างปกติ
นางสาว ศิริวรรณ ม่วงสิงห์ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศปกติ